Familie und Umwelt

خانواده و محیط

 

همه ما با موضوع فضای خانه و گرمایش آن آشنا هستیم. وقتی خورشید از پنجره به داخل اتاق میتابد، فضای اتاق را گرم میکند. ما از این موضوع درزمستان خوشحال میشویم ولی در تابستان از آن اصلا خوشحال نیستیم و برایمان غیرقابل تحمل هم هست

خواندن

 

همانطور که مطلع هستید، عناصر پلاستیکی زیادی در دریاها ریخته شده و موجود هستند. بسیاری از آشغالهایی که روزانه از دریا به بیرون ریخته میشوند، آشغالهای پلاستیکی هستند. این موضوع باعث نگرانی همه محققین و آشنایان به موضوع محیط زیست شده است

 

خواندن

چالشی برای مصرف کننده و به نفع محیط زیست

بسیاری از مصرف کنندگاه میخواهند جلوی بسته بندی های اضافی را بگیرند ولی شیوه ای که میخواهند این کار را امکانپذیر کنند، ساده نیست، زیرا خیلی از مواد غذایی، به طور خاص میوه و سبزیجات در سوپرمارکتها فقط به طور بسته بندی شده در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد

 

خواندن

 

انجمن خانه داری آلمان برای مطالعه مصرف کنندگان یک "کتاب نمونه" را پیشنهاد میکند

 

خواندن