Beitrag ብታክሲ ናብ ማእከል ክታበት – ናይ መጓዓዝያ መን ይኸፍሎ?

ብታክሲ ናብ ማእከል ክታበት – ናይ መጓዓዝያ መን ይኸፍሎ?

ከከምቲ እትነብረሉ ቦታ፡ ዝኾነ ሰብ ኣንጻር ሳርስ-ኮቪ-2 ክኽተብ ዝደሊ፡ ናብ ሓደ ካብ ማእከላት ክታበት ኮሮና ነዊሕ መንገዲ ክጓዓዝ ክግደድ ይኽእል እዩ። ብሰንኪ ዕድመ ወይ ናይ ጥዕና ገደብ ናይ ገዛእ ርእስኻ መኪና ክትዝውር እንተዘይተኻኢሉ ታክሲ ክትጥቀም ኣለካ። ሽዑ እቲ ሕቶ ምሽፋን ናይቲ ወጻኢታትካ ምኽኑይ እዩ። እዚ ድማ እቲ ክፍሊት ክድመር ከሎ ብቅልጡፍ ብዝሒ ይህልዎ።

ብመሰረቱ እቲ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ባዕሉ ክሽፍኖ ኣለዎ። ይኹን እምበር ብፍላይ ክንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ሰባት ወጻኢታት መጓዓዝያ ንትካል መድሕን ጥዕናኦም ናይ ምሕታት ኣማራጺ ኣለዎም። እዞም ጉጅለታት ሰባት ብፍላይ፤

• ክንክን ዘድልዮም ሰባት፣ ክንክን ደረጃ 3 ኮይኖም፣ ቀዋሚ ናይ ምንቅስቓስ ጸገም እንተሃልዩ።

• ክንክን ዘድልዮም ሰባት፣ ክንክን ደረጃ 4 ወይ 5

• ከቢድ ስንክልና ዘለዎም፣ እንተወሓደ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ዓይነት ታሴራ ዘለዎም ከቢድ ስንክልና ዘለዎም፡ "aG" ንፍሉይ ናይ ምጉዓዝ              ጸገማት፡ "Bl" ንዓይነ ስውራት ወይ "H" ረዳኢ ዘይብሎም።

ብመትከል፡ ኣብዚ ተመሳሳሊ ቅድመ ኩነታት ይምልከት፣ ከምቲ ብኻልእ ኣገባብ ንመጓዓዝያ ሕሙማት ዝምልከት (§ 60 ሕጡበ-ጽሑፍ 1 ዓንቀጽ 1 SGB V)፡ ብተወሳኺ እቲ ሕጋዊ ሓባራዊ ክፍሊት፣ እንተወሓደ € 5 ንሓደ ጉዕዞ።

እቲ ኩባንያ መድሕን ጥዕና ካብቶም ዝተጠቕሱ ጉጅለ ሰባት ክንሶም ንልዕሊ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ወጻኢታት ምሽፋን እንተኣቢዩ፡ ግዝኣት ሄሰን ወጻኢታት ናይ ታክሲ ክትሽፍኖ ተሰማሚዓ ኣላ።  

https://corona-impfung.hessen.de/faq/ablauf-der-anmeldung/fahrtkostenerstattung-zum-impfzentrum

እዚ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ክንገብሮ ዘለካ፤

ሓኪምካ፣ ብምኽንያት ሕማም ናብ ማእከል ክታበት ንዝግበር ጉዕዞ ዘድሊ ወረቀት ክህበካ ግበር። ቅድሚ ናይ ታክሲ ጉዕዞ ምጅማርካ፣ ነቲ ወጻኢታትካ ናይ ጥዕና መድሕንካ ክሽፍኖ ምኳኑ፣ ኣረጋግጽ። ናይ ሓኪም ትእዛዝ ንመራሕ ታክሲ ሃቦ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ታክሲ ኩባንያ ምስ ናይ ጥዕና መድሕን ትካልካ ብቐጥታ ይተሓሳሰብ። ናይ ብሕቲ መድሕን ዘለዎም ሰባት ነቲ ፋክቱር ወይ ቅብሊት ናይ ታክሲ ኩባንያ፣ ምስ ሕቶ ምምላስ ገንዘብ ናብ ናይ ብሕቶም መድሕን ከቕርቡ ይኽእሉ።Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.