Beitrag ኣብ መመላኽዕን ኣብ ባሕርን ዝርከብ ዝደቀቀ ባእታ ናይቲ ፕላስቲክ

ኣብ መመላኽዕን ኣብ ባሕርን ዝርከብ ዝደቀቀ ባእታ ናይቲ ፕላስቲክ

ኣብ ባሕሪ ዚርከብ ፕላስቲክ ፡ እተፈላለየ ዝዓቐኑ ፕላስቲክ ዝሓዘ ዓብዪ ጐሓፍ ፡ ከምኡ እውን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝደቀቀ ባእታ ናይቲ ፕላስቲክን ፡ ኣብ ውቅያኖሳትና ዘተሓሳስብ ኩነታት እዩ።

  • ኣብ ባሕሪ ዚርከብ ፕላስቲክ ፡ እተፈላለየ ዝዓቐኑ ፕላስቲክ ዝሓዘ ዓብዪ ጐሓፍ ፡ ከምኡ እውን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝደቀቀ ባእታ ናይቲ ፕላስቲክን ፡ ኣብ ውቅያኖሳትና ዘተሓሳስብ ኩነታት እዩ።
  • ዓበይቲ ቁራጽ ፕላስቲክ ምስ ግዜ ብማዕበላዊ ምቅስቃሳትን ጨረርታ ብርሃንን ብዝያዳ ይበታተኑ ክሳብ ናብቲ ዝደቀቀ ባእታ ናይቲ ፕላስቲክ ዝኾኑ። ብተወሳኺ እዞም ደቀቕቲ ንጥረ ነገራት ፕላስቲክ፡ ሰብ ዝሰርሖ ጽሕጊ ዝሓዘ ዓለባታት ኣብ ምሕጻብ ፡ ከም ምብስባስ ካብ ጎማ መኪናን ከም ተወሰኽቲ ኣብ መመላኽዒታትን ኣብ ዝሕጸበሉ እዋን’ውን ናብ ርስሓት ማይ ይኣትዉ ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ባሕሪ ይኣትዉ። እተን መጽረዪ ርስሓት ትካላት ፣ ነዚ ዝደቐቐ ባእታ ፕላስቲክ ከጽርየኦ ኣይክእላን እየን። ንጥረ ነገራት ናይ ፕላስቲክ ካብ ከባቢኦም ከም "ማግኔት" ጐዳእቲ ባእታት ይስሕቡ። እዚ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ዝተበከለ ፕላስቲክ ብዓሳታት ፡ ብሸልፊሽ ፡ ብሓሰኻታትን ከምኡ እውን ብኣዕዋፍ ባሕርን ይብላዕ እሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብያትና ገለ ካብ ባሕሪ ዝመጽእ ጥዑም መግቢ ተባሂሉ ይመጽእ። እቲ ደቂቕ ባእታ ፕላስቲክ ኣብ ጨው ባሕሪ እውን ክረአ ይኽእል እዩ።
  • ሕጂ እውን ኣብ መመላኽዒ ደቀቕቲ ባእታ ፕላስቲክ ክንጥቀም ይፍቀደልና እዩ። "ኣብ ምፍሕፋሕ ቆርበትና ፡ ኣብ ሻምፖ ንረቂቕ ፊልም ፕላስቲክ ፣ ኣብ ዙርያ ጸጉሪ ወይ ኣብ ክሬማት ልሙጽ ስምዒት ክህሉ" ትብል ሳቢነ ሄንቸል ካብ ምኽሪ ተጠቀምቲ መርበብ ክንክን ገዛ DHB። "ዝኾነ ካብዞም ቀመማት ክቑጠብ ዝደሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ "ዝርዝር ቀመማት" ብዙሓት ናይ ባዕዲ ቃላታት ኣስማት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሓጋዚ ኣይኮነን።" ማሕበር ዕቃበ ኣከባብን ተፈጥሮን ኣብ ድሕረ ገጹ ብዛዕባ ሸመታ ደቂቕ ባእታ ፕላስቲክ ዘለዎም መመላኺዒታት ክውገዱ ከምዘለዎም ምክሪ ሂቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ሞባይል ካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾኑ ነኣብነት ከም beathemicrobead, codecheck ወይ ToxFox ብምጽዓን ፣ መመላኽዒታት ካብ ፕላስቲክ ነጻ ዝኾኑ መመላኺዒታት ክደሊ ይኽእል።

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.