Beitrag ማይ ቡምባ ዝሓሸ ዚስተ ማይ ድዩ ?

ማይ ቡምባ ዝሓሸ ዚስተ ማይ ድዩ ?

ሳጹናት ከይሰሓብካን ኣሰር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከይወሰኽካን ፣ ብቐጥታ ጽሩይ ዝስተ ማይ ትኽ ኢልካ ካብ ቡምባ ክትረክብ እንተዝከኣል እሞ ሕሰብ። ከምዚ ብምግባርካ እውን ኣብ ዓመት ሓያሎ ኣማኢት ዩሮ ክትቁጥብ እንተትኽእል...ዝበለጸ ሓሳብ!

እዚ ልክዕ ኣብ ጀርመን ዝከኣል እዩ። ብደረጃ ዓለምለኸ እዚ ንጹር ጉዳይ ኣይኮነን። ነዚ ብሉጽ ጽሩይ ዝስተ ናይ ቡምባ ማይ ፣ ንመሕጸቢ ነብስን ክዳውንትን ከምኡ እውን ሽቓቕ ንምጽራይን ንጥቀመሉ ኢና።

ምክትታል ጽሬት ዝስተ ማይና ኣብ ድንጋገ ወይ ሕጊ ዝስተ ማይ ዝተቐመጠ እዩ፣ እዚ ኸኣ ሓደ ካብቶም ዝበለፀ ቁጽጽር ዝግበረሎም ምግብታት ኮይኑ ብስሩዕ ዝምርመር እዩ።

እቶም ኣቕረብቲ ማይ ፣ ክሳብ ሻምብቆታት ጥራሕ እዮም ገዛ ጽሬቱ ዝሓለወ ማይ ውሕስነት ዝህቡ። ኣብ ገዛኻ ኣረጊት ሻምብቆታት ተዘርጊሖም እንተኾይኖም ርግጸኛ እንተ ዘይኮይንካ፡ ማይ ብላቦራቶሪ ክትምርምሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ኣቕራቢ ማይ ናይ ገዛእ ርእሶም መርመራ ዝስተ ማይ እውን ክትዕዘብ ይከኣል ኢዩ።

                                             

ምንጪ፡ ምርጋንዞ | ፒክሳባይ

ከም ልሙድ እንተ ዀይኑ ነቲ ማይ እንደገና ኸተጽርዮ ኣድላዪ እኳ እንተ ዘይኰነ ፣ ገሊኡ መሳርሒታት ግን ክሳዕ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ይቐርብ ኣሎ ። እዚ መጻረዪታት እዚ ብግቡእ እንተ ዘይተጠቒምካሉ ፣ ንኣብነት ኣዘውቲርካ ነቲ መጻረዪ ወይ ፊልተር ብግቡእ ዘይትካእ እንተ ዀይኑ ፣ ንጥዕና ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፈደራላዊ ትካል ኣከባቢ ንኸምዚ ዝኣመሰለ መሳርሒታት ከይትጥቀመሉ ይመክር። ካልእ ንኣጠቓቕማ መጻረዪ ዚጻረር ነጥቢ ፣ ጐዳኢ ንጥረ-ነገራት ጥራይ ዘይኰነስ ፣ ኣድለይቲ ማዕድናት እውን ይጽረጉ ምኳኖም እዩ። እቲ ኣብ ማይ ዘሎ ንጥረ ነገር "ካልክ" ንኣካላትና ጐዳኢ ኣይኰነን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ካልስየምን ማግኒዝየምን ኣዝዩም ኣገደስቲ ማዕድናት እዮም። እዞም ማዕድናት እዚኦም ብምግቢ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ዝስተ ማይ እውን ሓቂቆም ክውሰዱ ዘለዎም እዮም።

ማይ ቡምባ እንተ ሰቲኻ ብዙሕ ገንዘብ ከትቑጥብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሊትሮ ማይ ቡምባ ዋጋኡ ትሕቲ ፍርቂ ሳንቲም እዩ ፣ እዚ ኸኣ ካብ ማዕድናት ማይ ብተዓጻጻፊ ውሑድ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ዛዕባ ፣ ኣብዚ ክርከብ ይከኣል እዩ።


Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.