Beitrag ናብ ካውሎ ንቀዳደም - ኣብ ግዜ ቘራሪ ወቅቲ (ክረምቲ) ናይ ኣመጋግባ ምኽሪ

ናብ ካውሎ ንቀዳደም - ኣብ ግዜ ቘራሪ ወቅቲ (ክረምቲ) ናይ ኣመጋግባ ምኽሪ

ካውሎ ኣብ ቘራሪ ወቕቲ ዝፈሪ ሓደ ካብ ኣሕምልቲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀውዒ ስለ ዝበስል ብቐሊሉ እዩ ዚኽዘን። ስለዚ ኣብ ብምሉኡ ክረምቲ ክርከብ ይከኣል እዩ። ካውሎ "ብሉጽ ምግቢ" ዝብል ስያመ ብርግጽ ዝግብኦ ኢዩ። ጻዕዳ ቀይሕ ወይ ቀጠልያ ካውሎ ይኹን ብዘየገድስ ፣ ወላ ብሮኮሊ ወይ ካውሎ ፎዮሪ ኩሎም ብዙሕ ጽሕጊ ፣ ቪታሚናት ፣ ማዕድናት ከምኡ እውን ካብቲ ኻልኣይ ደረጃ ዚስራዕ ኣትክልቲ ዚበሃል ንጥረ-ነገራት ዚውንን ኣገዳሲ መሪር ንጥረ-ነገራት ዝሓዘ እዩ።

ካውሎ ኣብ ቘራሪ ወቕቲ ዝፈሪ ሓደ ካብ ኣሕምልቲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቐውዒ ስለ ዝበስል ብቐሊሉ እዩ ዚኽዘን። ስለዚ ኣብ ብምሉኡ ክረምቲ ክርከብ ይከኣል እዩ። ካውሎ "ብሉጽ ምግቢ" ዝብል ስያመ ብርግጽ ዝግብኦ ኢዩ። ጻዕዳ ይኹን ቀይሕ ወይ ቀጠልያ ካውሎ ብዘየገድስ ፣ ብሮኮሊ ወይ ካውሎ ፎዮሪ ኩሎም ብዙሕ ጽሕጊ ፣ ቪታሚናት ፣ ማዕድናት ከምኡ እውን ካብቲ ኻልኣይ ደረጃ ዚስራዕ ኣትክልቲ ዚበሃል ንጥረ-ነገራት ዚውንን ኣገዳሲ መሪር ንጥረ-ነገራት ዝሓዘ እዩ። ብፍላይ ጥዕና ዘለዎ ጥጁእ ካውሎ ኮይኑ ፣ ከም እኒ ሓድሽ ኪምቺ (ዝተጠጅአ ካውሎ) ፣ ኣብ ኮርያ ዝርከብ ዓይነት ኢዩ። ባዕልካ ዝስራሕ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ ምግቢ ኣብ ኢንተርነት ኣሎ። ብፍላይ እቶም ኣብ ዝተጠጅኤ ኣሕምልቲ ዝርከቡ ላክቲክ ኣሲድ ባክተርያ ንናይ መዓንጣ ነድሪ ፣ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም።


ምንጪ ፣ ብለንደ 12 I ፒክሳባይ 

እንተዀነ ግን ጥዕና ዘለዎም መሪር ንጥረ-ነገራት ኣብ ካውሎ ጥራይ ዘይኰነስ ፣ ኣብ ከም ሓምልን ስፒናችን ዝኣመሰለ ቀጠልያ ኣሕምልቲ ፣ ሰላጣ ፣ ሽኮርያ ፣ መለንዛነ ወይ ኣርቲሾከ ዝብሃል ዓይነት ካውሎ ይርከብ ኢዩ። ኮይኑ ግና መሪር ጣዕሚ ዘለዎም ኣሕምልቲ ፣ ካብ መርዛም ምግብታት ኸም ዚከላኸለሉ ጌርካ እዩ ዚርአ። ውዱእ ምግቢ ኣብ ዝስርሓሉ ግዜ ፣ ሽኮር ፣ ጨው ወይ መኣዛታት ብምውሳኽ እቲ ምምራር ባህሪኡ ይንኪ ኢዩ። ብተወሳኺ ብመንገዲ ምርባሕ እውን ፣ እቲ ብተፈጥርኦም ናይ ምምራር ጣዕሚ ዘለዎም ብዙሓት ዓይነታት ኣሕምልቲ ወይ ሰላጣ ፣ እቲ መጀምርያ ዝነበረ መሪር ጣዕሚ ይንኪ።

መሪር ንጥረ ነገራት ብፍላይ ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ እውን ከይተረፈ ከም ናይ ተፈጥሮ መድኃኒት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል እዩ። እዞም መሪር ንጥረ ነገራት እዚኦም ፣ ኣብ ከስዐ ዘሎ ፈሳሲ ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ ዝሕግዘና ንኽፍኖ ከም ዘተባብዑ ፣ ምሕቓቕ ስብሒ ከም ዘመሓይሹ ፣ ሸውሃትን ጥሜትን ከም ዝቆጻጸሩ ፣ ሥርዓተ ምክልኻል እውን ከም ዘሐይሉ ይንገር። ነቲ መሪር ንጥረ-ነገራት ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽትጥቀመሉ ካውሎን ካልእ ኣሕምልትን ዓዲግካ ባዕልኻ ከተዳልዎ ይምከር። ዘይቲ ኣውሊዕን ከም ህሩድ ዘርኢ ኣድሪ ወይ ቃርፋን ዝኣመሰለ ቐመማትን ሽቱታትን እውን መሪር ንጥረ-ነገራት ዝሓዘ እዩ። ከም ናይ በረኻ ዝዓብዩ ኣታኽልቲ ከም በዓል ኔስትል ዝበሃል ዕንጨቲ ፣ ዳንዴር ወይ ሽኮርያ ዝኣመሰለ ኣብ በረኻ ዝርከብ ኣትክልትን እውን ጽቡቕ ምንጪ ምረትን ኢዩ ። ኣብ ሸኻ ወይ ኣብ ስፍራ ኣታኽልትኻ ኽትእክብ ትኽእል ኢኻ ፣ ኣብዚ ደገ እውን እቲ መሪር ጣዕሚ ኣይራብሐን።

ተወሳኺ ሓበሬታን ምኽርን ብዛዕባ ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ፣ ካብ ማእከላት ምኽሪ ኣገልግሎትና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.