Beitrag ንሕፃናት ዝምችእ ኣመጋግባ

ንሕፃናት ዝምችእ ኣመጋግባ

ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ “ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ” ኢና ንዛረብ። ኣብዚ ንስድራቤታትን ብፍላይ ድማ ንሕፃናት ዝኸውን ጥዕና ዘለዎን ዝተመጣጠነ ኣመጋግባን ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል ከነርኢ ንክእል።

ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ “ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ” ኢና ንዛረብ። ኣብዚ ንስድራቤታትን ብፍላይ ድማ ንሕፃናት ዝኸውን ጥዕና ዘለዎን ዝተመጣጠነ ኣመጋግባን ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል ከነርኢ ንክእል። ምኽንያቱ ሕጻናት ናብ መዋእለ ህጻናት ክኸዱ ከለዉ ፡ ማለት ኣብ 3 ዓመት ዕድሚኦም፡ ኣብ መዋእለ ሕጻናት ዝልከ ምቁር ነገር ከምኡ እውን ምቁር መስተታት ከምዘየለ ብኣግኡ ይመሃሩ እዮም። 

ይኹን እምበር ፡ ንሕፃናት ንኸይምገቡ ምኽልካል ጥራይ ዘይኰነስ ፡ ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ንኽምገቡ ኣብነት ምዃን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ ጥዕና ዘለዎ ሚዛናዊ ኣመጋግባ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዞም ዝስዕቡ ውሑዳት ናይ መግቢ ምክርታት ፣ ከመይ ጌርካ ንነብስኻን ንደቅኻን ጥዕና ዘለዎ ፣ ዝተፈላለየ ግና ብቀሊል መንገዲ ክትምገቡ ከም እትኽእሉ ዘርእዩ እዮም።

እቲ ቆልዓ በይኑ ከይስምዖ ፣ ኣብ ስድራቤት ድማ ውሑስ ኮይኑ ክስምዖ ስድራ ብሓባር ክበልዑ ይግባእ። እዚ ድማ ነቲ ቆልዓ ናይ ምድናቕ መልክዕ እዩ። ወለድን ቆልዑን ኣብ እዋን መግቢ ፣ ሞባይል ከወግዱ ኣለዎም።

ኣብ ግዜ ሰዓታት ናይ መግቢ ነዞም ዝስዕቡ ንመክር:

ቁርሲ

እቲ ቀዳማይ ነገር ፣ ኦትሚል ምስ ጸባ ወይ ምስ ርግኦ ወይ ድማ ጽማቝ ምስ ፍረታት ዝተሰርሐ ሙስሊ እና ንመክር። ከምኡ እውን ኣብ ቁርሲ ርግኦ ምስ ፍረታትን ፉልን ከምኡ ድማ መዓርን እውን ጥዕና ዘለዎ እዩ።

ኣብ ጀርመን መብዛሕትኡ ግዜ ንቁርሲ ሓንቲ ባኒ ይብላዕ። ኣብ ልዕሊኡ ማልሜላታ ወይ መዓር ክንለክዮ ይኽእል እዩ ፡ ሶሰጅን ፎርማጆን እውን ልሙድ እዩ።

ኣብ ቁርሲ ንሕፃናት ዝምችእ መስተታት ዝሑል ወይ ውዑይ ጸባ ፡ ከምኡ እውን ናይ ፍረታት ጽማቝ ኮይኑ ፡ ሓድሽ ዝተጾምቀ እንተኾይኑ ይምረጽ።

ንሕጻናት ንቁርሲ ዘይምቹኣት መስተታት ቡን ፡ ጸሊም ሻሂ ፡ ቸኮሌት መስተ ፡ ኮካ ኮላን ስፕራይትን እዮም። ነክታር ፍረታት ዝበሃሉ እውን ብዙሕ ሽኮር ስለዘለዎም ኣይምከሩን እዮም።

ጠዓሞት

ንጠዓሞት ሶስጅ ፡ ፎርማጆ ወይ መዓር ዘለዎ ሳንድዊች ይምከር። ፍረታት ፡ ኩኩምበር ወይ ካሮት ምስኡ ክኸይድ ክወሃብ ይከኣል።

ኣብ ግዜ ጠዓሞት ሒዝካዮ ዝመጻእካ ጸባ ፡ ውጽኢት ሻሂ ዘይኮነ ሻሂ ወይ ማይ ጥራይ ከም መስተ ይምከር።

ቱፋሕ ፡ ቢርነ ፡ ኣራንሺ ወይ ባናና ኣብ እዋን ዕረፍቲ ከም ፍረታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ድሉው ዝኾነ ቸኮሌት ባር ፡ ሙስሊ ባርን ካብ ፍረታትን ሽኮርን ዝተሰርሑ ዝተሓዋወሰ መስተታትን ንጠዓሞት ዘይምቹኣት እዮም።

ምሳሕ

እቶም ቆልዑ ናብ ገዛ ምስ መጹ መብዛሕትኡ ግዜ ኣዝዮም ይጠምዩ። ጽቡቕ ምሳሕ ክልቲኡ ካርቦሃይድሬትን ፕሮቲንን ከምኡ እውን ኣሕምልቲ የድልዮ። ካርቦሃይድሬት ኣብ ሩዝ፡ ፓስታ፡ ባኒን ኣብ ኩሉ ዓይነት ጥረምረን ይርከብ።

ፕሮቲን ኣብ ሥጋን ዓሣን ከምኡ’ውን ኣብ እንቋቑሖ ይርከብ። ነቲ ኣሕምልቲ ከም ድላይካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ።

ምስኡ ዝኸይድ ዝበለጸ መስተ ማይ እዩ። ጽማቝ ብዙሕ ሽኮር ስለ ዘለዎ ፡ ንጥዕና ሕፃናት ይኹን ንኣስናኖም ጽቡቕ ኣይኮነን። ሕፃናት ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ማይ ምስታይ ክለምዱን ብዝተኻእለ መጠን ብዘይካ ሓድሽ ዝተጸሙቀ ጽማቝ ካልእ ጽማቝ ከወግዱ ይምከር።

ድራር

ከከምቲ ስድራቤት ወይ ቆልዑ ውዑይ ምሳሕ ወይ ድራር ይበልዑ ፡ ኣብ እዋን ድራር ንካርቦሃይድሬትን ፕሮቲንን ከምኡ’ውን ትሕዝቶ ኣሕምልቲ’ውን ኣቓልቦ ምሃብ ይምከር። ዝሑል ድራር እንተተሓሲቡ ፡ ሽዑ ባኒ ፡ ፎርማጆ ፡ ሶሰጅን ሰላጣን ይምከሩ።

ንድራር እውን ማይ ጽቡቕ መስተ እዩ። ሕፃናት ጸባ ክሰትዩ ዝፈትዉ እንተኾይኖም፡ እዚ እውን ንድራር ከም መስተ ክንጥቀም ይከኣል እዩ።

ሕፃናት ብዙሕ ኃይሊ የህልኹ ፣ ስፖርት ይገብሩ ፣ ይጻወቱን ብቐጻሊ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡን። ኃይሊ ንክዕቅቡ ፡ ዝተመጣጠነ መግቢ የድልዮም ፡ እንተተኻኢሉ ድማ ሓድሽ ዝተዳለወ መግቢ። ዝተመጣጠነ መግቢ ፣ ካርቦሃይድሬት ፡ ኣሕምልትን ፕሮቲንን የጠቓልል። ሕፃናት ምቁር ነገራት ከይለምዱ ፣ ካብ ንእስነቶም ጀሚርካ ውሑድ ሽኮር ዘለዎ መግቢ ምቕራብ ይምከር።Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.