Beitrag ሓድሽ ናይ ዋትስኣፕ ምትላልን ብተንኮል ወይ ብምትላል ዝግበር ውዕላትን

ሓድሽ ናይ ዋትስኣፕ ምትላልን ብተንኮል ወይ ብምትላል ዝግበር ውዕላትን

ኣብዚ እዋን’ዚ ሰራሕተኛታት ማእከል ምኽሪ ተጠቀምቲ ዴ.ሃ.ቤ ብምኽንያት ምብዳህ ቅልውላው ጸዓት ጥራይ ኣይኮኑን ኣዝዮም ትሑዛት ኮይኖም። ከምኡ እውን ብምኽንያት ቍጽሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምጥፍፋእን ምትላልን እውን ንተጠቀምቲ ጸብጻብ ይገብሩ ኣለዉ።

ምኽሪ ንተጠቀምቲ፦ ካብ ዘይፍለጥ ቍጽርታት ተሌፎን ፣ መልእኽቲ ክስደደካ ወይ ድማ ተሌፎን ክድወለካ ከሎ ወትሩ ንቑሕን ተጠራጣሪን ኹን።

ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጸዓት ፣ ሞባይልን ወይ ሎተሪን ውዕላት ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብተሌፎን ጸቅጢ ይግበር እዩ። እዞም ውዕላት መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ዘለዉ ውዕላት ዝኸበሩን ጉድኣት ዘለዎምን እዮም። በዚ ኸምዚ ውዕል እንተ ፈጺምካ ብዝተኻእለካ መጠን ቀልጢፍካ ኽትስርዞ ወይ ክትቃወሞ ኣሎካ። ብተወሳኺ ብዘይ ግሉጽ ፍቓድ ፣ ብተሌፎን ዚግበር መወዓውዒ ካብ 2009 ኣትሒዙ ክልኩል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ።

ብፍላይ ካብ ዘይትፈልጦም ላኣኽቲ ዝመጽእ ናይ ኤስ.ኤም.ኤስ መልእኽቲ ጥንቁቕ ኩን። በዚ ዋትስኣፕ ዝብሃል ሓድሽ ምትላል ፡ እቶም ኣታለልቲ ደቂ እቶም ዝተጎድኡ መሲሎም ሓድሽ ቁጽሪ ሞባይል ኣለኒ ይብሉ። ነዚ ቁጽሪ ሞባይል እንተ ተቀቢልካዮ ፣ ድሕሪ ሓጺር ግዜ ናይ ሓሶት ህጹጽ ኩነታት ተባሂሉ ገንዘብ ክሕተተካ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዅነታት ነቲ ፍሉጥን ናይ ቀደምን ቍጽሪ ተሌፎን እቲ ቘልዓ ብምድዋል ናይ ገዛእ ርእስኻ ውሉድ እንተ ዀይኑ ከተረጋግጽ ኣሎካ።

ተወሳኺ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ፡ ንማእከላት ምኽሪ ተጠቀምቲ DHB መርበብ ገዛውቲ እውን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።


Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.